hoofding
shout

Camaena platyodon

L. Pfeiffer, 1861
Voeding
Camaena platyodon